Pitanja i odgovori

Unesite ključnu reč:

Poreski obveznik čije je sedište u drugoj lokalnoj samoupravi traži povraćaj novčanih sredstava na račun komunalne takse koja je evidentirana u našem knjigovodstvu po PIB-u i poziv na broj naše opštine. U nedoumici sam vezano za odredbu: Zahtev za povraćaj se podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave ili Lokalne poreske administracije prema sedištu pravnog lica ili preduzetnika, odnosno prema mestu prebivališta fizičkog lica. Da li u konkretnom slučaju mi radimo rešenje za povraćaj?

Odgovor »

Poreskom obvezniku je doneto rešenje za firmarinu 2010. godine za tekuću godinu, na koje je uložena žalba nakon isteka roka, te je donet zaključak o odbacivanju iste. Nakon toga je više puta doneto prvostepeno i drugostepeno rešenje, i vođen je upravni spor. Poslednjim rešenjem drugostepenog organa, a postupajući po presudi Upravnog suda, odeljenje je donelo rešenje 2020. godine kojim je utvrđena firmarina za 2010. godinu. Obaveza je utvrđena fizičkom licu, na JMBG, a koji je bio vlasnik preduzetničke radnje jer je firma zatvorena 2012. godine. Na rešenje doneto 2020. godine, uložena je žalba gde se žalilac navodi da obaveza nije mogla da se utvrdi fizičkom licu za preduzetničku radnju. Prvostepeni organ smatra da su navodi osnovani i da treba usvojiti žalbu i poništiti rešenje. Koji je zakonski osnov i kako obrazložiti takvo rešenje?

Odgovor »