Odgovor:

Protiv poreskog upravnog akta-rešenja kojim je odlučeno o pojedinačnim pravima i obavezama iz poreskopravnog odnosa može se podneti žalba. Prvostepeni poreski organ može usvojiti žalbu i poreski upravni akt (rešenje na koje je uložena žalba) izmeniti pod uslovima koji su uređeni članom 144. ZPPPA. Imajući u vidu da se žalba ulaže na pojedinačno rešenje čiji broj i datum donošenja su sastavni delovi žalbe, kao i žalbeni navodi koji se odnose na poreskopravnu situaciju koja je rešena predmetnim rešenjem, smatramo da u postupku po žalbi ne možete usvajanjem žalbe i donošenjem izmenjenog ožalbenog rešenja, utvrdjivati obaveze po osnovu poreza na imovinu za nove nepokretnosti koje nisu bile predmet utvrđivanja obaveza u žalbenom rešenju.