Odgovor:

Postupak po žalbi počinje dostavljanjem poziva žaliocu za učešće u postupku po žalbi o čemu se sačinjava zapisnik o učešću stranke u postupku po žalbi (jer stranka nije učestvovala u postuku utvrđivanja obaveze. Rešenja o utvrđivanju obaveze po osnovu izvornih javnih prihoda donose se u postupku neposrednpg odlučivanja-član 104. Zakona o opštem uptavnom postupku). Odazivanjem stranke po pozivu za učešće u postupku po izjavljenoj žalbi stranci se daje mogućnost da se izjasni o činjenicama i okolnostima u posebnom ispitnom postupku koje su od značaja za donošenje rešenja i prvostepeni organ je dužan da sprovede taj postupak i da omogući stranci učešće u postupku. Ako prvostepeni organ nađe da je žalba dopuštena, blagovremena i izjavljena od strane ovlašćenog lica, a nije svojim novim rešenjem zamenio rešenje koje se žalbom pobija, dužan je da bez odlaganja pošalje žalbu drugostepenom organu nadležnom za rešavanje po žalbi. Žalba se dostavlja drugostepenom organu uz propratni akt. Uz žalbu prvostepeni  organ je dužan da priloži sve spise koji se odnose na predmet, kao i odgovor prvostepenog organa po žalbi (čl.166. stav 3. ZUP).

Neodazivanje stranke ne proizvodi posledice i ne utiče na dalji tok postupka.

U vezi navoda u kome se u žalbi ističe zastarelost poreza, pre svega potrebno je utvditi da li to može biti žalbeni navod, odnosno da li je žalba na rešenje o utvrdjivanju obaveze ili je žalba na rešenje u postupku prinudne naplate. Navod da je obaveza zastarela žalilac ne bi trebalo da ističe u postupku prinudne naplate, s obzirom da predmet postupka nije utvrđivanje zastarelosti, o kojoj se moglo odlučivati u posebnom upravnom postupku (po opomeni ili po posebnom zahtevu).

Međutim, ukoliko je obaveza zastarila, bez obzira na napred navedeno predlažemo sledeće:

Da dostavite poziv žaliocu za učešće u postupku po žalbi,  da izvršite prekid postupka prinudne naplate (čl.79. stav 1. tačka 4) ZPPPA) donošenjem zaključka, da ispitate zastarelost i donesete rešenje o prestanku poreske obaveze ukoliko ima zastarelosti.

U postupku po žalbi, ukoliko rešavate u prvom stepenu donećete rešenje kojim ćete usvajiti žalbu i zameniti ožalbeno rešenje ili ćete proslediti žalbu na odlučivanje drugostepenom organu. Zatim ćete doneti zaključak o nastavku postupka prinudne naplate i doneti novo zamenjeno rešenje (ako je postupak prinudne naplate u pitanju). 

Imajući u vidu da je reč o dva postupka: (1) postupak po žalbi i (2) ispitaivanje zastarelosti poreske obaveze, možete sami da odvojite postupke tako što ćete formirati predmet po navodima iz žalbe o ispitivanju zastarelosti ili ćete od poreskog obveznika zahtevati da dostavi novi podnesak o ispitivanju zastarelosti poreske obaveze.