Odgovor:

Kada sprovodite postupak prinudne naplate iz sredstava na tekućem računu poreskog obveznika-fizičkig lica, nakon dobijanja podataka od NBS u kojim poslovnim bankama poreski dužnik ima otvorene račune, potrebno je da se navedenim poslovnim bankama obratite zahtevom, pozivajući se na odredbe člana 74. stav 4. tačka 5. Zakona o platnmim uslugama, da dostave podatke o stanju na računima, dinarskim i deviznim, kao i promene na istim u poslednjih 6. meseci.

 
Nakon dostavljanja podataka od strane poslovnih banaka i analize podataka sami ćete utvrditi u kojoj poslovnoj banci ćete izvršiti prinudnu naplatu za predmetni dug i dostaviti rešenje. Prema navedenom, ako utvrdite da su prilivi u jednoj banci dovoljni za naplatu dugovanja ili je već stanje sredstava na računu da možete odmah da se naplatite poslaćete rešenje samo u tu banku. Prinudna naplata se vrši u onoj meri u kojoj se pokriva dugovani iznos poreza i sporednih poreskih davanja (čl.81. ZPPPA).

 
Ukoliko rešenje o prinudnoj naplati dostavljate u više banaka ( u uvodu rešenja morate tačno navesti „BANKU“ i BROJ RAČUNA“ svaka banka ima svoje rešenje na pun iznos poreza), izvršenje rešenja morate sami pratiti i kada se izvrši naplata u jednoj od banaka u obavezi ste da donesete rešenje o obustavi postupka i dostavite ostalim bankama kojima ste dostavili rešenje o prinudnoj naplati iz sredstava na tekućem računu poreskog obveznika (čl.80. ZPPPA).

 
Koja banka je izvršila rešenje i „skinula“ sredstva sa računa fizičkog lica na račun javnog prihoda vidite na izvodu, pri čemu morate da očekujete da će sve banke pristupiti izvršenju rešenja po prijemu rešenja o prinudnoj naplati ukoliko na računu ima sredstava iz kog razloga ističemo još jednom značaj prethodne analize raspoloživih podataka, i naravno postupak se mora svakodnevno pratiti.


Član 10. ZPPPA uređuje postupak povraćaja više ili pogrešno plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja. Ne smatramo da bi trebalo ostaviti sredstva na računima koja su neosnovano naplaćena, eventualno uz saglasnost poreskog obveznika.