Odgovor:

Prema Uredbi o kriterijumima, u članu 2 propisano je da se kriterijumi za određivanje negativnog uticaja aktivnosti koje utiču na životnu sredinu pravnih lica i preduzetnika utvrđuju  u okviru pretežne delatnosti koju obavlja obveznik naknade. Pod pretežnom delatnošću, u smislu ove uredbe, smatra se ona delatnost koja je registrovana kod Agencije za privredne registre kao i delatnost čijim je obavljanjem pravno lice i preduzetnik ostvario najviše prihoda u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Prema tome, obveznik, u skladu sa Uredbom, u prijavi navodi pretežnu delatnost, koja može biti ili pretežna delatnost iz APR ili delatnost od koje obveznik ostvaruje najviše prihode.

Ukoliko LPA sumnja u tačnost iskazanog podatka u prijavi, trebalo bi da uđe u postupak poreske kontrole pri čemu smatramo da je vrlo teško dokazivo od koje delatnosti je obveznik ostvario najviše prihode, ukoliko je to navedeno kao pretežna delatnost.

Napominjemo da obveznik ima samo jednu registrovanu pretežnu delatnost, tako da nije jasno zbog čega se taj podatak razlikuje u APR i PIB registru Poreske uprave. Svakako je podatak iz APR tačan.