Odgovor:

Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji (Sl. glasnik RS br.80/02…96/21) u članu 20.propisano je ispunjenje poreske obaveze u slučaju likvidacije ili stečaja. Poresku obavezu pravnog lica u likvidaciji ispunjava likvidacioni upravnik iz novčanih sredstava pravnog lica, uključujući prihode od prodaje imovine. Ako pravno lice u likvidaciji nema dovoljno novčanih sredstava da ispuni poresku obavezu u celosti, uključujući i prihode od prodaje imovine, preostali poreski dug platiće osnivači, odnosno članovi pravnog lica, ako su, u skladu sa zakonom, statutom ili osnivačkim aktom pravnog lica solidarno odgovorni za obaveze pravnog lica.

Postupak likvidacije propisan je Zakonom o privrednim društvima, članovima od 524-548, (Sl.glasnik RS broj, 36/11…109/21).

Likvidacija privrednih društava je postupak u kome prestaje pravni subjektivitet privrednog društva, uz potpuno namirenje poverilaca.

Članom 534. Zakona o privrednim društvima propisano je da poverioci čije je potraživanje utvrđeno izvršnom ispravom do početka likvidacije, nemaju obavezu prijavljivanja potraživanja, a takva potraživanja se smatraju prijavljenim u skladu sa zakonom. S obzirom da su poreska potraživanja utvrđena rešenjima (izvršnim ispravama) niste ni imali obavezu da obvezniku u likvidaciji dostavljate prijavu potraživanja, već samo jedno obaveštenje sa pozivom na odredbe navedenog člana Zakona o privrednim društvima o visini vašeg potraživanja. Takođe, članom 535. Zakona uređen je postupak po prijavama potraživanja, gde se eksplicitno navodi da društvo ne može osporavati potraživanja poveriocima čija su potraživanja utvrđena izvršnom ispravom. Odredbama člana 527. stav 1. Zakona o privrednim društvima propisano je da pokretanje likvidacije ne sprečava određivanje i sprovođenje izvršenja protiv društva u likvidaciji, niti vođenje drugih postupaka koji se vode protiv ili u korist društva u likvidaciji.

Privredna društva u postupku likvidacije su aktivana privredna društava i protiv nih se mogu preduzimati sve mere propisane ZPPPA, s tim da je odgovorno lice likvidacioni upravnik. U ZPPPA nije propisan otpis potraživanja zbog toga što je privredni subjekt u likvidaciji.

Privtredno društvo u likvidaciji mora da namiri sve dopsele obaveze nakon čega tek može da dobije uverenje koje će dostaviti APR u postupku brisanja iz registra.

Takođe, podsećamo na ključni argument a to je  da je odedbama člana 29. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji stavom 7. uređeno da organ, organizacija ili drugo lice nadležno za upis u propisani registar lica koja obavljaju delatnost me može brisati lice iz propisanog registra bez dokaza o prestanku poreskih obavezaodnosno brisanju iz evidencije propisane poreskim zakonom koji izdaje nadležni poreski organ, ne starijeg od 5 (pet) dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz propisanog registra.

Prema navedenom obveznik se ne može izbrisati iz propisanog registra sve dotle dok ne izmiri svoje poreske obaveze, odnosno dok ne dobije uverenje kao dokument da je izmirio dospele poreske obaveze.